การประชุมเวทีหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรคุณธรรมพิจิตร

30 04 2559 30 04 2559 2


๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙
– การประชุมเวทีหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรคุณธรรมพิจิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตรพอเพียง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

   การขับเคลื่อนของเกษตรคุณธรรมจังหวัดพิจิตร หลังจากการประกาศเจตนารมณ์ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” กลุ่มเกษตรกรพบปัญหาร่วมกันอยู่ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ต้นทุนทางการเกษตรสูง 2) สุขภาพของชาวนา และ3)การใช้สารเคมี ดังนั้นทางเครือข่ายเกษตรคุณธรรมจึงมีเจตนารมณ์และแนวทางการแก้ไขร่วมกัน แบ่งเป็น  1) รวมเครือข่ายเกษตรคุณธรรม  2) ผลิตข้าวปลอดภัย 3) ใส่ใจสุขภาพตรวจสารเคมีในกระแสเลือด อีกทั้งทางเครือข่ายมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของเกษตรกรร่วมกัน คือ “สุขภาพดี ลดหนี้ มีศักดิ์ศรี มีสุข” โดยกลไกในการทำงานผ่านชมรมคนรักในหลวงที่จัดเวทีหมุนเวียนไปยังตำบล/ อำเภอต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจัดเวทีสัญจรไปแล้ว 18 ครั้ง โดยค้นหาเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดบุคคลต้นแบบได้ 18 คน  โดยแต่ละอำเภอมีบริบทการดำเนินงานตามพื้นที่ของตนเอง ดังนี้

1. อำเภอบึงนาราง ดำเนินโครงการปลูกข้าวปลอดสารเทิดพระเกียรติ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจัดประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น  ซึ่งทางอำเภอบึงนารางได้รับรางวัลอาหารปลอดภัยระดับประเทศ อีกทั้งทางเครือข่ายฯมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรลดต้นทุน การใช้สารอินทรีย์ระหว่างกันในตำบล นอกจากนี้มียังส่งเสริมดูแลสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ ยังดำเนินการโครงการตำบลคุณธรรมชองสภาองค์กรชุมชนได้ 4 ตำบล โดยเน้นเรื่องการปลูกข้าว แต่ยังไม่ได้เป็นรูปธรรม เนื่องจากเพิ่งได้รับการอนุมัติโครงการ  อีกทั้งมีแนวทางในการสำรวจการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีและเกษตรปลอดภัย  ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานในระยะต่อไป

          2. อำเภอสามง่ามผลิตข้าวปลอดภัยลดการใช้สารเคมี ประมาณ 3,300 ไร่ ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนำมาพัฒนาโรงสีข้าวของชุมชน และผลิตผักปลอดภัยนำขายในหน่วยราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง  ภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการและยั่งยืน

3. อำเภอดงเจริญ มีการดำเนินการดินอินทรีย์ การตรวจค่าของดิน และส่งเสริมอาหารปลอดสารพิษ   เน้นการผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) มีโรงงานเหมืองแร่ที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในการจำหน่ายยิบซับ เพื่อนำไปปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก และช่วยลดสารเคมี  และเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรจากใช้สารเคมี  ลดการเผาฝางเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในพื้นที่การเกษตรเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรให้ปลอดจากสารเคมี ลดต้นทุนการซื้อสารเคมีมาใช้ และเกษตรกรมีสุขภาพที่แข็งแรง

4. อำเภอเมืองได้ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรคุณธรรมผ่านชมรมคนรักในหลวง และกลุ่มผู้สูงอายุ จัดเวทีสัญจรไปยัง 12 อำเภอ มีสมาชิกทั้งจากกลุ่มเกษตรกร ผู้สูงอายุ ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ มีการเสวนาปัญหาการทำมาหากิน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน ทำให้ทราบปัญหาตามความเป็นจริงและเรียนรู้แก้ไขปัญหาและเกิดต้นแบบพื้นที่และคนต้นแบบ สร้างฐานข้อมูลจากเกษตรธรรมชาติ หมุนเวียนไปแต่ละอำเภอเพื่อเชื่อมรอยเครือข่ายต่างๆ ภายในจังหวัด

 

30 04 2559 1 30 04 2559 3
30 04 2559 4 30 04 2559 5

 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเกษตรคุณธรรม ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดที่ขาดข่องทางการจัดจำหน่ายผลิดภัณฑ์ปลอดภัย ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำ  ปัญหาจากวิถีชีวิตที่เคยชินกับการใช้สารเคมี  อย่างไรก็ตามทางเครือข่ายเกษตรคุณธรรมพยายามสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆและทางภาครัฐสนับสนุนทั้งทางวิชาการให้ความรู้และงบประมาณ สำหรับอำเภออื่นๆ อีก 7 อำเภอในจังหวัดพิจิตรก็มีแนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรคุณธรรมเช่นกัน แต่เนื่องจากแกนนำติดภารกิจจึงไม่ได้เข้าร่วมเวทีหารือในครั้งนี้

การขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดพิจตรมีโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 23 โรงเรียน การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมและขยายผลไปยังโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ โดยแพทย์หญิง    ดร. วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตรและได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนคุณธรรม จาก“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” พบปัญหาร่วมกันอยู่ใน 3 ประเด็น ได้แก่1) ไม่มีความรับผิดชอบ 2) ขาดวินัย 3)ไม่ใฝ่เรียนรู้ ดังนั้นทางเครือข่ายจึงมีแนวทางการแก้ไขร่วมกัน คือ 1) จิตสาธารณะ  2) มีวินัย  3) รักษาความเป็นไทย  โดยโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์มีกระบวนการในการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้

  1. รวมพลังเครือข่ายจังหวัด เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
  2. ตัวแทนของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าอบรม โดยมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเป็นวิทยากร
  3. อบรมครูทั้งโรงเรียน สร้างครูคุณธรรม ค้นพบคุณธรรมที่พึ่งประสงค์ของโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ได้แก่ สัมมาคารวะ วินัย และรับผิดชอบ
  4. ขยายผลสู่นักเรียน เกิดโครงการคุณธรรมของนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น  โครงการยิ้มใสไหว้สวย โครงการพี่ไหว้น้องน้องไหว้พี่ โครงการเดินแถวแนวเดียว เป็นต้น
  5. ขยายผลสู่ผู้ปกครอง เกิดเครือข่ายผู้ปกครองคุณธรรม เกิดโครงการผู้ปกครองจิตอาสา
  6. ขยายผลสู่โรงเรียนเอกชนอื่นๆ ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต 1 โดยได้อบรมครูในโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้ว 8 โรงเรียน  แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต 2 ยังไม่ได้ดำเนินการ