ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังองค์กรสื่อมวลชนประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

 

IMG 1655 13103422 1067028353360179 105501049179350565 n 1

 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน ๑๙องค์กรและคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย” และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑ (คจส.๑) จำนวน ๕๔ คน จากผู้แทนหน่วยงาน องค์กรด้านสื่อ ๔๐ องค์กร  รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมสื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  และการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ในฐานะนักสื่อสารมวลชนของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรสื่อมวลชน  ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นายธาดา  เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวเปิดงาน “สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย”  ไว้ว่า สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เป็นผู้สร้างนวัตกรรมให้สื่อเข้าถึงคน  ในปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่มีการเสพสื่อกันอย่างแพร่หลาย หากครอบครัวพ่อแม่ไม่สามารถให้คำตอบหรือความรู้แก่เด็กเหล่านี้ได้ เขาก็ต้องไปถามครูและสื่ออินเตอร์เน็ต ฉะนั้นสื่อต้องเป็นผู้ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักได้  ดังเช่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน และขอบคุณนักสื่อสารมวลชนทุกคนที่เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตร ซึ่งถือว่าท่าน คือ “สื่อคุณธรรม” แล้วนั่นเอง

 

13083177 1067028296693518 4337560721260639504 n 1 13082563 1067028326693515 7983682526826088339 n 1

 

นายแพทย์ เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  ให้ข้อเสนอแนะ ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “จริยธรรมสื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล” ว่า สถาบันการศึกษาต้องมีการกำหนดหลักสูตรสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้มีความเท่าทันต่อในเรื่องของสื่อดิจิตอล อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความทันสมัยต่อการถ่ายทอดความรู้ อย่างเข้าใจและลึกซึ้ง ตลอดจนต้องมีการเรียนรู้จากสังคมต่างประเทศที่มีความเก่งเรื่องสื่อดิจิทัล และต้องมีนโยบายให้ความรู้ และการเข้าถึงสื่อที่ทันสมัย เพื่อให้ได้นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ของไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยี

ในขณะเดียวกัน ต้องมีเร่งสร้างกรอบและแนวทางในการควบคุมเนื้อหาสื่อใหม่ในยุคดิจิทัลด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดูแลควบคุมจากสมาคมวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน การออกกฎหมายบังคับใช้ การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการรณรงค์สร้างคุณธรรมจากสื่อ และอีกหนึ่งแนวทาง คือการดูแลและควบคุมกันเองของนักสื่อสารมวลชน และองค์กรสื่อเอง ซึ่งหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (สื่อคุณธรรม) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ถือเป็นหลักสูตรสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถควบคุมกันเอง ช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนเองให้เป็นองค์กรสีขาวได้ และหลักสูตรนี้จะต้องได้รับการประเมิน และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและทันยุคทันสมัยด้วย........อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Download PDF

   [Press release]