“สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย”

 PR 27 04 59
PR2 27 04 59

 

           วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙(ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน๑๙องค์กรและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน“สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย”พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑  และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมสื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและร่วมกิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ในฐานะนักสื่อสารมวลชนของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรสื่อมวลชน ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ...

Download PDF

   [Press release]


 

กำหนดการ

เวทีเสวนา“สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย” 
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.
ณ  ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

จัดโดย  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน

.............................................................................

๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.     - ลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมงาน / สื่อมวลชน)

                                  - ชมนิทรรศการ “สื่อสร้างสรรค์ สังคมคุณธรรม”

๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น.   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน สื่อมวลชน และวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

                            โดย นางฐาณิญา  พงษ์ศิริ  ประธานคณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชน

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.    กล่าวเปิดงาน

                            โดย นายธาดา  เศวตศิลา  กรรมการศูนย์คุณธรรม

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.     บรรยายพิเศษ “จริยธรรมสื่อมวลชน ในยุคดิจิทัล”

                             โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๐ น.      VTR พลังสื่อมวลชนกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

           - พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑

                             โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี                               

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     - การแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                                    ของหน่วยงานเครือข่ายสื่อมวลชน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ “สื่อสร้างสรรค์ สังคมคุณธรรม”

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    เสวนา เรื่อง “รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อคุณธรรม ยุคดิจิทัล”             

                                    โดย ๑) นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

        ๒) นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์   ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

                                          ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                          ๔) นายภาณุพงษ์  อุณหเลขกะ  ประธานคณะกรรมการ “สื่อคุณธรรม” รุ่นที่ ๑

                                  ดำเนินรายการโดย  นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.    พบปะ และชมการแสดงดนตรีสด จากศิลปินชื่อดัง อาทิ

     - นายธนชัย อุชชิน (ป๊อด วงโมเดิร์นด็อก)

     - ตุล ไวทูรเกียรติ (ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า)

     - วง Rust Jam