ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

 

20 1 20 2

 

 

       เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายเลขานุการเพื่อวางแผนสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีพลเอกศรุต  นาควัชระ   คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  และกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เป็นผู้มอบแนวทางทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มอบหลักคิดการทำงานที่สำคัญว่า ฝ่ายเลขานุการเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของคณะกรรมการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมองว่างานนี้เป็นผลประโยชน์ของชาติ ภายหลังการประชุมฝ่ายเลขานุการได้พัฒนากลไกและแผนสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานเชิงระบบ  เพื่อการขับเคลื่อนงานตามแผน มีบทบาทหลักเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ผลิตเครื่องมือสนับสนุน สื่อสารสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

 

20 3 20 4