ตลาดนัดความดีราชบุรี ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อสังคมคุณธรรมด้วยพลังแห่งการให้ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ศูนย์คุณธรรมและองค์กรภาคีร่วมจัด ร่วมจัดงานตลาดนัดความดีราชบุรี ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อสังคมคุณธรรมด้วยพลังแห่งการให้

ซึ่งเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ท้องถิ่น สำหรับกิจกรรมตลาดนัดความดีราชบุรีครั้งที่ 2ประกอบด้วยกิจกรรม ที่เป็นการนำเสนอผลงานรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิต ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถศึกษาเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม และนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการ พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ อีกทั้งยังร่วมเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายมุมมอง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญต้องการให้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันคุณธรรมความดีงามให้ขยายผลต่อไป อีกทั้งยังร่วมเยี่ยมประชาชน นักเรียนนักศึกษาที่เปิดนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรม

อย่างไรก็ตามงานตลาดนัดความดี ราชบุรีครั้งที่ 2 ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อต้องการปลุกกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คุณธรรมในความดีในทุกภาคส่วนตลอดจนการบูรณาการความร่วมกันให้เกิดขึ้นทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดเชื่อมโยงคุณธรรมความดีงามร่วมกันขยายผลไปสู่สมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรีต่อไป