ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย

57558

 

         

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม  และคณะนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฯ ซึ่งการประชุมจัดทำหลักสูตรอบรมคุณธรรมพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้มีหลักสูตรแกนกลางคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการเสริมสร้างคนไทยให้เป็นคนเก่ง ดี และมีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. เป็นเครื่องมือในการบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ) กับทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย

และมีกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้
1. การบรรยายหลักสูตรอบรมพื้นฐานเสาเข็มของชีวิต โดย พลเอก ศรุต นาควัชระ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
2. การแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำหลักสูตรคุณธรรมตามหลักคิดพื้นฐาน 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ”
3. การนำเสนอผลการจัดทำหลักสูตรฯ และสรุปผลการจัดทำหลักสูตรอบรมฯ

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้นำศาสนาต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คน โดยหลักสูตรอบรมคุณธรรมพื้นฐานฯ จะนำไปเป็นหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและคุณธรรมหลักที่สำคัญ นำร่องให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำในระดับอุดมศึกษาต่อไป
—————————-

“ข้อคิดที่น่าสนใจ”

#ความดี ดูที่ “เจตนา” ไม่ใช่ “ผล”

#ความดี : ทำเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น
“การทำเพื่อตนเอง ไม่ได้เรียกว่าความดี”

#เสียงส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าถูกต้องเสมอไป

#ส่วนรวม ต้องเคารพเสียง ส่วนมาก และต้องฟังเสียงส่วนน้อย

#การปลูกฝังคุณธรรมต้องทำทั้งด้านปัญญาและศรัทธา แต่ต้องทำด้านศรัทธาก่อนแล้วจึงทำด้านปัญญา

#ดี คือ ทำเพื่อผู้อื่น
ปกติ คือ ทำเพื่อตนเอง / ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ชั่ว คือ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

#นิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ หาใช่ดวงจันทร์ไม่

 

57371 57372
   
57383 57392
   
57393 57409

ที่มาภาพ: กรมศาสนา

ศคธ ร่วมงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

head

 

          วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมและจัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม / นำเอกสารองค์ความรู้ไปเผยแพร่ อาทิ หลักการและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และกิจกรรมการประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี ในงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ณ ห้องประชุมรัฐสภาชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรของรัฐสภาและของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักงานที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ในงานดังกล่าวฯ พร้อมกับให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม และมอบของที่ระลึกให้กับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

          ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ สภานิติบัญญัติ เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรมและจะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานหรือองค์กรของตน และพร้อมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรมอีกด้วย

 

05 06
   
03 04
   
01 02

ศคธ. ร่วมมูลนิธิหัวใจอาสาเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจ

374161

         

18  ก.ย.  2561  นายธาดา  เศวตศิลา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม  ได้ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "องค์กรธุรกิจคุณธรรม  สร้างคนดี  เพื่อสร้างสังคมดี"   โดยมีนายยงจิรายุ  อุปเสน  ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ  ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ  และได้รับเกียรติจาก นพ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนัก 8 กล่าวเปิดเวทีเปิดบ้านภาคธุรกิจเอกชน  โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม  ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหัวใจอาสา  ในวันที่ 18 กันยายน  2561  ณ ห้องประชุม 201  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร และพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ขยายผลสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ  ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาะ (สสส.)

S 8396817      S 8396819

 

S 8396820

 

 

S 8396821

ศูนย์คุณธรรม เปิดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ชวนเครือข่ายการศึกษาภาครัฐ เอกชน ภาคสังคมสร้างคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการส่งเสริมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังบวก สร้างหัวใจจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

 

 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0045 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0041
 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0038  สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0057


ชมภาพงานเพิ่มเติม >>

 

       รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี แพทย์ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่ย และ ว่าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “มองไปข้างหน้า...การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน” ชวนผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนประถศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สพฐ. เอกชน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน เปลี่ยนการสอนความรู้แบบท่องจำ เป็นส่งเสริมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ ย้ำ “เรามีหน้าที่สร้างหัวใจแห่งจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับเด็กก่อนสร้างเด็กเก่ง” ด้าน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงที่มาการจัดสัมมนาวิชาการ “สังเคราะห์นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน” ว่า ศคธ. ได้ดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม” เพื่อค้นหานวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้านคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ใน ๔ ภูมิภาค โดยประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมขึ้น ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผลจากการดำเนินการสามารถค้นหานวัตกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน จำนวน ๔๔ นวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับการแก้ไขปัญหาที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนศคธ. จึงได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อถอดความรู้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และคัดเลือกนวัตกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน มาเป็นกรณีศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จำนวน ๓ นวัตกรรม จาก ๔๔ นวัตกรรม มานำเสนอนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาและปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก่ กรณีศึกษาปัญหาเด็กติดเกมส์ โดย โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาปัญหาเด็กใช้ยาเสพติด โดย โรงเรียนบางดีวิทยาคม จังหวัดตรัง กรณีศึกษาปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบ โดย โรงเรียนบ้านคลองอุดม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของสังคมร่วมกันต่อไป

 

ข่าวโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและรณรงค์ทางสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


เอกสารประกอบการประชุม

Download PDF
หนังสือ พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am I have I can)  โดย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

Download PDF
แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน   โดย นางสาววรวรรณ พลิคามิน   ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม   
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

การปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบ ร.ร. บ้านคลองอุดม

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS )

หลกสตรสอ 180917 0016

 

              วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS ) มีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยได้กล่าวว่าสังคมปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทาย คนในสังคมต่างบูชาเงิน บูชาวัตถุมากกว่าความถูกต้องและความดี ขณะเดียวกันสื่อก็กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้เกิดหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทยในครั้งนี้ โดยสื่อต้องมีบทบาทในการเสนอความดี ความถูกต้อง สร้างปัญญาให้สังคม ต้องร่วมกันแก้ปัญหา และที่สำคัญสื่อต้องมีหน้าที่ในการสร้างค่านิยมที่สร้างสรรค์ในสังคมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ


             การอบรมจัดในทุก ๆ วันเสาร์ รวม ๕ สัปดาห์ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕, ๒๙ กันยายน และวันที่ ๖, ๒๐ และ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน ส่งเสริมการทำหน้าที่สื่อสารความดีสู่สังคมสันติสุข มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความถูกต้องและความชัดเจนในข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีทั้งต่อบุคคลและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรขององค์กรด้านสื่อสารมวลชน ผู้ปฎิบัติในวิชาชีพสื่อมวลชน และสื่อภาคพลเมือง รวม ๔๐ คน ในงานได้รับเกียรติจากนายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ได้บรรยายหัวข้อ เราเรียนรู้อะไรจากหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย โดยมองว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน นำคุณธรรมมาใส่ในวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อเป็นผู้สื่อข่าวที่ดี และนำค่านิยมหลักมาสื่อสารสู่สังคม ทำงานเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้านนางฐาณิญา พงษ์ศิริ อนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN ๒ ได้กล่าวต่อผู้อบรมว่า การมาร่วมอบรมในครั้งนี้ เป็นการมาแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดแนวคิดในการทำสื่อ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างแท้จริง โดยสิ่งสำคัญคือ ให้ทุกคนยืนอยู่บนความถูกต้อง ไม่ถูกซื้อ และร่วมกันสร้างสื่อสร้างสรรคค์เพื่อสังคมไทยต่อไป

 

หลกสตรสอ 180917 0004 หลกสตรสอ 180917 0002
   
หลกสตรสอ 180917 0001 หลกสตรสอ 180917 0005