ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เวทีเชื่อมโยงสถานศึกษาอาชีวะกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโมเดลเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่แรงงานที่มีคุณธรรม

P 20180518 101155 P 20180518 122449
P 20180518 122500 S 29802565

 

18 พฤษภาคม 2561 - ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)โดยกลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรมจัดเวทีสัมมนาเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ที่สืบเนื่องจากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ “สร้างสุภาพชนคนอาชีวะ” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์กรภาคีความร่วมมือ 5 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยสถาบันอาชีวศึกษา 20 แห่ง โดยในการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยอาชีวะต้นแบบในพื้นที่เข้าร่วม 4 แห่ง และผู้ประกอบการ 4 บริษัท เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวที ได้แก่ บริษัท ซีเค ชูส์ จำกัด จ.ขอนแก่น โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาขอนแก่น) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด กรุงเทพฯ

S 29802569 S 29802570
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
S 29802571 S 29802572
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ มีการดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานำร่องทั่วประเทศ และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดผลกระทบในเชิงบวกทั้งตัวนักศึกษา สถานศึกษา และผู้ประกอบการ ซึ่งในเวทีครั้งนี้ ทั้ง 3 ภาคส่วน ได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม อาทิ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ การยอมรับวัฒนธรรมองค์กร ความกระตืนรือร้นในการทำงาน มีความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหัวใจบริการ ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันกำหนดข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากลไกและกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นโมเดลที่เชื่อมโยงกันทั้งภาคสถานศึกษาและภาคสถานประกอบการ

ชาวศรีสะเกษ เดินหน้าสร้าง “ธรรมนูญชุมชน”มุ่งสู่เป้าเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง

      ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดศรีสะเกษ ได้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของผู้คนในยุคอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตอีสานพื้นบ้านได้อย่างกลมกลืน เอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีดินภูเขาไฟที่เหมาะแก่การเพาะปลูกแล้ว ยังมีสิ่งที่หล่อหลอมชาวเมืองให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สายใยของวิถีวัฒนธรรม จารีต ประเพณี นั่นก็คือ “ธรรมนูญชุมชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คนในชุมชน ตั้งแต่ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และภาครัฐ รวมพลังขับเคลื่อน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “๕ ดี เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” 

โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และกลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำธรรมนูญชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีชุมชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน

          การจัดเวทีครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่มุ่งเน้นพัฒนาสู่การเป็น “เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม ตามหลัก ๕ ดี ได้แก่ ๑) วัฒนธรรมดี ๒) การศึกษาดี ๓) สวัสดิการดี ๔) สิ่งแวดล้อมดี และ ๕) วิถีพอเพียง ซึ่งก็เชื่อมั่นว่า หากองค์กร หน่วยงาน และหมู่บ้านต่างๆ ได้ยึดเป้าหมายความสุขร่วมกัน แล้วลงมือปฏิบัติตาม ๕ ดี ก็จะเกิดประโยชน์สุขได้

 

ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0005 ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0006 ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0007
ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0009 ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0001 ภาพ 01 จดเวทอสาน 180514 0002

 

จากนั้นเครือข่ายชุมชนภาคอีสานของจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ ได้นำเสนอบทเรียน และกิจกรรมเด่นด้านการส่งเสริมการทุจริต ด้วยกระบวนการธรรมนูญชุมชนร่วมกัน อาทิ ชุมชนบ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ออกกฏรณรงค์ป้องกันให้คนในชุมชนบริโภคอาหารต้มสุก เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี โดยร้อยเอ็ดถือเป็นจังหวัดที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับมากที่สุด เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย จึงได้มีมติร่วมกันให้แต่ละครัวเรือนต้มปลาร้าทุกวันที่ ๑๖ ของทุกเดือน นอกจากนี้ยังกำหนดให้จิตอาสาทุกครัวเรือนร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน และช่วยเหลืองานต่างๆ ในขณะที่ชุมชนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประสบปัญหาการเล่นการพนันและอบายมุข รวมทั้งการทะเลาะวิวาท นำมาสู่การ “ร่วมมือคิด ร่วมใจทำ” ของคนในชุมชน ตั้งแต่พระสงฆ์ หมออนามัย ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ครู และแกนนำชาวบ้าน นำมาสู่การจัดทำ “ธรรมนูญชุมชนคนหนองหิน” มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เช่น งดเล่นการพนันและอบายมุขในงานศพ  ด้วยวิธีการรณรงค์ชี้ให้เห็นถึงผลเสีย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน  มีการติดป้ายรณรงค์ลดเหล้า แจกน้ำดื่มแทนสุรา การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเจ้าภาพที่ร่วมโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหนึ่งปี พบว่า ชาวบ้านสามารถลดการเล่นการพนันในงานศพได้กว่า ๙๗% และอีกปัญหาที่พบบ่อยคือ การทะเลาะวิวาทในงานมหรสพ จึงมีวิธีการประกาศผ่านเสียงตามสายให้ลูกบ้านปฏิบัติตามในวันที่จัดงานต่างๆ เช่น งานแสดงหมอลำ มีการเตรียมสรรพกำลังดูแลตรวจตราความเรียบร้อย ทั้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัย ตรวจค้นอาวุธป้องกันการก่อเหตุ มีคำประกาศจากโฆษกเพื่อย้ำข้อตกลง หากมีการตีกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และในระหว่างการแสดงก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นกฎด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชนของตำบลหนองหิน สำหรับในมิติด้านสวัสดิการดีนั้น ชุมชนบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อให้คนในชุมชนมีสัจจะและความซื่อสัตย์ต่อกัน โดยจะมีการรวบรวมเงินเดือนๆละ ๒๐ บาท เพื่อเป็นสวัสดิการด้านเกิดแก่เจ็บตาย และเป็นทุนสำหรับสมาชิกในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น

 

ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0001 ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0002 ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0003
ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0004 ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0008 ภาพ02 จดเวทอสาน 180514 0009

 

นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวสรุปการจัดทำธรรมนูญชุมชนไว้ว่า  ธรรมนูญนั้นถือเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความสุขของชุมชน เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม หรือให้ชุมชนเห็นพ้องต้องกัน ร่วมกันค้นหา รวบรวมปัญหา นำมาตั้งเป็นกฎกติกาหรือมติร่วมกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามวิถีวัฒนธรรมและบริบทของแต่ละชุมชน มีการสืบค้นความดีงามที่มีอยู่เดิม และรวบรวมนำมาบัญญัติเป็นธรรมนูญชุมชน ชาวอีสานได้กล่าวถึงการมีมาตรการ บทลงโทษกันมาก ซึ่งจะทำให้ธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ แต่ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

กิจกรรมภายในงาน ได้มีการออกร้านนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน “ของดี จังหวัดศรีสะเกษ” ที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์จักรสานจากหวาย สื่อทอจากต้นกกราชินี ข้าวต้มมัดเขมรโบราณ ทุเรียนภูเขาไฟ ผลน้อยโหน่ง เครื่องดื่มจากสมุนไพร ฯลฯ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโกนมาม๊วด การแสดงประกอบเพลง ๔ คุณธรรมนำไทย ให้แก่เครือข่ายและผู้เข้าชมภายในงาน 

 

ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0001 ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0002 ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0003
ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0004 ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0007 ภาพ 03 จดเวทอสาน 180514 0008

 

และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรมได้ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างธรรมนูญชุมชน ณ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ชุมชนบ้านหนองเต็งเป็นหมู่บ้านที่มุ่งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ชุมชนได้ยึดหลักธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี มาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมตามแผนชีวิต เช่น การจัดกิจกรรม “ธนาคารขยะ” โดยขอแรงให้คนในชุมชนเก็บขวดพลาสติก เศษกระดาษเหลือใช้ วางกองหน้าบ้านทุกวันอาทิตย์ มีเยาวชนมาร่วมกันคัดแยกขยะ เก็บเงินฝากไว้เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ โดยนายสนอง เป้าชุมแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองเต็ง ได้ขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังร่วมกับคณะทำงานและชาวบ้าน มีการเปิดตลาดนัดชุมชน ให้ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในราคาถูก มีโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดงานศพปลอดเหล้า การพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือโสเหล่กันทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น

 

ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0001 ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0002 ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0003
ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0005

ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0008 0

ภาพ04 จดเวทอสาน 180514 0009 0


โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรมและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรมความดี ตามวิถีวัฒนธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการพัฒนาธรรมนูญชุมชนภายใต้วิถีวัฒนธรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน ๕๐ แห่ง ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีอบรมชุมชน และอบรมให้กับองค์กรสนับสนุน (พี่เลี้ยง) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยโครงการในขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ธรรมนูญชุมชน ตามภูมิภาคต่างๆ ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ๒๕๖๑

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐ Facebook : Moral Spaces

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 head

          ;วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดขอนแก่นกว่า 20 หน่วยงาน มีกำหนดจัดงานวันที่ 6 - 7 มิถุนายนนี้  ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

01 02
   
03 04
   
05 06

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ องค์กร Co Brand ร่วมประชุม ออกแบบแผนงาน ROADMAP การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ Co - Brand องค์กรนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

 head

          วันพฤหัสบดีที่10 พฤษภาคม 2561 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการ ศคธ. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงทีมสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม เข้าประชุมร่วมหารือวงเล็ก กับ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ.อัตถกร ธรรมศิริ ปรึกษาชมรมเด็กอัจฉริยะ และหัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา ม.รังสิต และ อ.วิเชียร พลอยทับทิม ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ม.รังสิต ร่วมกันออกแบบแผนงาน ROADMAP การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ Co - Brand องค์กรนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามภารกิจแผนงานที่องค์กร Co - Brand ทั้ง 19 องค์กรดำเนินการอยู่ โดยวางแผนสื่อสารกิจกรรม ภารกิจที่น่าสนใจของทุกองค์กรให้เป็นแบบอย่างการทำความดี นำไปสู่การลงมือปฏิบัติในสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ ศคธ. ในฐานะกองเลขาฯ เชิญหน่วยงาน Co Brand เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจะเชิญ 19 องค์กร Co Brand ร่วมประชุมพร้อมกันอีกครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน. 2561 เวลา 14.00 น. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อเตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการ Co Brand และวาง roadmap การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน.

01 04
   
03 02
   
05 06
   
07 08

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Happy Dolls Project ส่งมอบความรักและกำลังใจให้น้องป่วยเรื้อรัง ผ่านตุ๊กตา Happy Dolls

1

          วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยทีมสื่อสารองค์กร ร่วมกับ Happy Dolls Project ส่งมอบความรักและกำลังใจให้น้องป่วยเรื้อรัง ผ่านตุ๊กตา Happy Dolls ณ รพ. รามาธิบดี ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และจิตอาสาเคยร่วมทำด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่ป่วย จำนวน 28 ตัว รวมถึงพวงกุญแจ Happy Dolls ชุดพิเศษ ที่ร่วม กับ KBank จัดกิจกรรม AFTERKLASS สนุกกับชีวิต เพื่อนสนิททางการเงิน ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นกำลังใจ และขอบคุณพี่พยาบาลที่ทำงานหนัก เสียสละให้กับสังคม จำนวน 34 ตัว กลายเป็นความสุขมันแบบล้นๆ 2 in 1 ให้น้องผู้ป่วย และให้พี่พยาบาลไปพร้อมกัน

2 3