แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมวิชาการ
“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
จัดโดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)


ประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” คือพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ของการส่งเสริม “ความดี”
ที่มาจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดและปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทางสังคม โดยมีประเด็นคำถามสำคัญ คือคุณธรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในพื้นที่ทางสังคม
และมีกระบวนการอะไรที่หล่อเลี้ยงคุณธรรมให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะเชิญชวนผู้เข้าร่วมค้นหาคำตอบ ผ่านเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด
และปฏิบัติการของการส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งทดลองมีประสบการณ์ตรงกับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม


**ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)(*)
Invalid Input

เพศ(*)
Invalid Input

อายุ(*)
Invalid Input

อาชีพ(*)
Invalid Input

Invalid Input

องค์กร/สังกัด(*)
Invalid Input

อาหาร(*)
Invalid Input

โทรศัพท์มือถือ(*)
Invalid Input

อีเมล์ (ที่ใช้ประจำ)(*)
Invalid Input

Facebook
Invalid Input

Line ID
Invalid Input

คุณมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างไร
Invalid Input

คุณคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้
Invalid Input

ช่วงเช้า เวทีเสวนา (เลือกได้มากกว่า 1 เวที) ** โปรดระบุห้องประชุมที่สนใจเข้าร่วม

09.15-11.00 น.

Invalid Input

นำเสนอข้อมูลการตั้งปณิธานความดีจากโครงการทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ที่ดำเนินงานโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและปฏิบัติการของการทำความดีในมิติต่างๆ จากมุมมองนักวิชาการ

11.15-12.30 น.

Invalid Input

นำเสนอและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนในประเด็นดังต่อไปนี้ หลักคุณธรรมที่ส่งเสริม กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของการส่งเสริมคุณธรรมใน 5 ช่วงวัย คือ 1. ช่วงวัยเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) 2. ช่วงวัยเด็กนักเรียน (อายุ 5-14 ปี) 3. ช่วงวัยรุ่น-นักศึกษา (อายุ 15-21 ปี) 4. ช่วงวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) และ 5. ช่วงวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

ช่วงบ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการ เวลา 13.30-17.00 น. (เลือกเพียง 1 ห้อง)

Invalid Input


**รูปแบบกิจกรรม**
1.เกมวารีพินาศ (40 คน) รูปแบบกิจกรรม: เกมกระดาน (Board game) ที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของ“โครงการฉลาดทำบุญ” เครือข่ายพุทธิกา โดยจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับภารกิจที่ต่างกันไป ระหว่างเล่นเกมผู้เล่นจะได้ใช้ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า วิทยากร : กระบวนกรเครือข่ายพุทธิกา

2.ฟังด้วยใจขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม (100 คน) รูปแบบกิจกรรม : กระบวนการที่ทำให้เข้าใจการฟังอย่างลึกซึ้ง สร้างพื้นที่ของความรักความเข้าใจโดยทำให้คนกลับมาได้ยินเสียงของตนเอง และได้ยินเสียงที่อยู่รอบตัว วิทยากร โดย ธนัญธร เปรมใจชื่น

3.การเจริญสติ (Mindfulness Practice) (60 คน) รูปแบบกิจกรรม : กระบวนการที่ทำให้รู้ว่าสติคืออะไรจากประสบการณ์ตรง ฝึกรู้เท่าทันความคิดจิตใจของตนเอง โดยคำสำคัญ (Keyword) ของการฝึกสติหรือพัฒนาจิตใจให้มั่นคง คือ ทำให้เข้าถึงได้ง่าย (keep it simple) และอยู่ได้ในวิถีชาวโลก วิทยากร โดย รศ.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest