Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างพัฒนาสื่อสารองค์กรผ่านโซเซียลมีเดีย 12 March 2018 265
เอกสารประกวดราคาและประกาศศูนย์ฯ เช่ารถยนต์ของศูนย์คุณธรรม 06 March 2018 296
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ. 2561 05 March 2018 325
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางเช่ารถยนต์ของศูนย์คุณธรรม 05 March 2018 281
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว 26 February 2018 237
ประกาศผู้ชนะ การพัฒนาระบบบริหารจัดการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร ภายในองค์กร (Active Directory)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ E-Biding 14 February 2018 340
ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำวิดีทัศน์กรณีศึกษาพื้นที่และรายงานสรุปจัดงานสมัชชา 4 ภาค 08 February 2018 377
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดทำวีดีทัศน์กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแบบและวีดีทัศน์สรุปผลการจัดงานสมัชาคุณธรรม 4 ภาค 07 February 2018 320
ประกาศผู้ชนะจ้างทำชุดนิทรรศการองค์ความรู้ชุมชน 01 February 2018 293
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุง + เพิ่มเติม) 30 January 2018 429
ประกาศขอบเขตงาน(TOR)และราคากลางจ้างทำชุดนิทรรศการองค์ความรู้ชุมชน องค์กร อำเภอฯ 30 January 2018 311
ประกาศการจัดซื้อวัสดุสื่อสารระยะสั้นและเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา 22 January 2018 271
ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน จ้างผลิตวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว 18 January 2018 263
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 January 2018 451
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรม "โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย" 11 January 2018 362
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.60 08 January 2018 388
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.2561 01 January 2018 255
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างบำรุงรักษา (MA) ระบบบริหารโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย (Probase) 27 December 2017 397
ประกาศยกเลิกราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัย มิติคุณธรรม โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย (2) 25 December 2017 449
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 22 December 2017 350