Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศเรื่องจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรมฯ 300,000 บาท 27 November 2017 471
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัย มิติคุณธรรม โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย 24 November 2017 273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะราคาเรื่องจางนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์ และประเมินแผนแม่บทฯ 21 November 2017 281
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจ้างทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 20 November 2017 363
ประกาศราคากลางและขอบเขตราคากลางผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อจ้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม 20 November 2017 386
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดจ้างนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บท 16 November 2017 306
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 16 November 2017 305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนำด้านคุณธรรมความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2017 407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำองค์ความรู้ความรู้แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติองค์กรคุณธรรม โดยวิธีเจาะจง 14 November 2017 319
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 13 November 2017 286
การดำเนินการจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1" ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 286
การจ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 309
การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คุณธรรม จำนวน 5 รายการ 08 November 2017 435
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 20 October 2017 180
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำปี 2561 20 October 2017 250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์นำเสนอประมวลการดำเนินงาน คุณธรรมอาเซียน ในรูปแบบ Info Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2017 355
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 19 October 2017 305
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 06 October 2016 284
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพัันธ์เพื่อรณรงค์ แฟลชไดร์ฟ 09 October 2017 273
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบกราฟฟิก ผลิตชุดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ กล้าทำดี ไม่มีที่สุดสิ้นฯ 09 October 2017 215