Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Facebook) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 13 February 2016 203
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 1/2559 05 February 2016 360
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 2/2559 05 February 2016 231
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานแผนและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 05 February 2016 258
ประกาศราคากลางจัดจ้างนักวิชาการดำเนินงานโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาเศรฐกิจฐานรากบนฐานคุณธรรม 03 February 2016 226
ประกวดราคาจัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและรบบฐานข้อมูลเครือข่าย 02 February 2016 263
ราคากลาง-จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานแผนและบุคลากร 26 January 2016 336
ประกาศราคากลาง และขอบเขตงานจ้างจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดาเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 April 2016 101