Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 07 August 2017 163
ราคากลางและข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขจ้างจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์องค์ความรู้ธรรมนูญชุมชน (TOR) 07 August 2017 141
ประกาศยกเลิกราคากลางโครงกลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31 July 2017 139
ประกาศราคากลาง และขอบเขตงาน ดำเนินการบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 20 July 2017 193
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตามประเมินผล และถอดองค์ความรู้โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะ 13 July 2017 193
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ การผลิตสารคดีโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง"สุภาพชนคนอาชีวะ" 13 July 2017 190
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 12 July 2017 167
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่การผลิตสารคดีฯ ดอกไม้บานสื่อสารความดี 12 July 2017 150
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คุณธรรม 07 July 2017 236
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตาม ประเมินผล และถอดองค์ความรู้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 19 June 2017 334
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่"รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย" 09 June 2017 325
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดทำต้นฉบับองค์ความรูู้ชุด "ทุนความดี" สำหรับเผยแพร่ 09 June 2017 303
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างผู้ประกอบการจัดทำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 07 June 2017 211
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 05 June 2017 243
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการดำเนินผลิตและเผยแพร่เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 25 May 2017 231
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 2560 04 May 2017 278
ประกาศราคากลางจัดจ้างการดำเนินการจัดการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการ 19 April 2017 410
ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 31 March 2017 383
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการจัดทำ"การถอดโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม" 24 March 2017 345
ประกาศยกเลิกราคากลางและTORโครงการจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินงานผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะ 16 March 2017 288