Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศจัดจ้างการจัดพิมพ์หนังสือ"การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องครั้งที่ ๒" 16 September 2016 109
ราคากลาง และ TOR จ้างจัดทำสมุดบันทึกที่ระลึก 16 September 2016 119
ราคากลาง จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 14 September 2016 109
จ้างเหมาผลิตสำเนา ดีวีดี สารคดี "ดอกไม้บานสื่อสารความดี" 26 August 2016 141
จ้างผู้ดำเนินงานจัดพิทพ์หนังสือ "การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่อง" 26 August 2016 123
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 22 August 2016 127
ราคากลาง เช่าบริการสถานที่จัดงานสมัชชาฯครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 17 August 2016 117
ข้อกำหนดการเช่าบริการสถานที่จัดงานสมัชชาฯครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 17 August 2016 100
ประกาศจัดจ้างดำเนินงานวิจัยและประเมินผลการจัดงานสมัชชาครั้งที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 10 August 2016 97
ประกาศจัดจ้างการผลิตวีดีทัศน์ "หลักการทรงงานกับการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย" 10 August 2016 101
ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการจัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่ "การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่" 05 August 2016 104
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 58 04 August 2016 125
รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (ปีงบประมาณ 2559) 29 July 2016 157
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจ้างผู้ประกอบการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘ 22 July 2016 176
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างผู้ประกอบการออกแบบเครื่องมือ การประมวลผลและเผยแพร่โพลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย 11 July 2016 167
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบปฏิบัติการ 30 June 2016 216
ขอบเขตการว่าจ้างดำเนินงานจัดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๘ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 03 June 2016 332
ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ 01 June 2016 243
ขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรมปี งบประมาณ 2559 21 April 2016 314
ประกาศราคากลางจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรมปี งบประมาณ 2559 21 April 2016 230