Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลาง และ TOR จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม เวอร์ชั่น ภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนตาม "มาตฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2018 54
ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำวีดีทัศน์ นำเข้างานและสรุปงานสมัชชาครั้งที่ 9 25 May 2018 50
ประกาศปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 25 May 2018 44
ประกาศการปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 17 May 2018 50
ประกาศราคากลาง และ TOR จ้างจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ชุดองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดศรีสะเกษ) 22 May 2018 42
ประกาศราคากลาง และ TOR จ้างจัดการข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐” 21 May 2018 41
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือองค์ความรู้ชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 17 May 2018 46
ประกาศ ประกวดราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 16 May 2018 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประกอบการสำรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูล (Server Room) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2018 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาถอดบทเรียนงานเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” 04 May 2018 78
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งทีี่ 9 (ปรับปรุง) 04 May 2018 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 03 May 2018 71
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดจ้างนักวิชาการดำเนินการทางวิชาการ และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 01 May 2018 90
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างเหมาถอดบทเรียนงานเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ 30 April 2018 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษา สำรองข้อมูลระบบสารสนเทศเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่าย 24 April 2018 88
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างนักวิชาการดำเนินการทางวิชาการ และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 18 April 2018 101
ประกาศผู้ชนะ-จัดงานสมัชชา ครั้งที่ 9 18 April 2018 110
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสารคดีนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง ปีที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2018 113
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2018 111
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือ ชุดความรู้แนวคิดการส่งเสริมคุณคุณธรรมจากปาฐากถาและบรรยายพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 April 2018 99