Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 September 2017 111
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างออกแบบผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ (USB-Flash Drive) 21 September 2017 58
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางการจ้างทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานชั้น 16-17 20 September 2017 51
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการผลิตวีดิทัศนำเสนอประมวลการดำเนินงาน "คุณธรรมอาเซียน" ในรูปแบบ Info Motion 20 September 2017 168
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการดำเนินการออกแบบและผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ (เสื้อกล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด) ประจำปี 2560 20 September 2017 155
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ ชุดองค์กรคุณธรรม 13 September 2017 153
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างผู้ประกอบการผลิตและสร้างสรรค์สื่อวีดีโอ (Viral Video) เรื่องสัญญาวาระสุดท้ายแด่พ่อของแผ่นดิน 08 September 2017 168
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๙ 08 September 2017 120
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 04 September 2017 50
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Asian) 21 August 2017 180
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดหาผู้ประกอบการปรับปรุงระบบภาพและเครื่องเสียงห้องประชุม 21 August 2017 132
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือจำนวน 4 เรื่อง 21 August 2017 140
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม) 18 August 2017 99
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 August 2017 149
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 07 August 2017 157
ราคากลางและข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขจ้างจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์องค์ความรู้ธรรมนูญชุมชน (TOR) 07 August 2017 135
ประกาศยกเลิกราคากลางโครงกลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31 July 2017 134
ประกาศราคากลาง และขอบเขตงาน ดำเนินการบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 20 July 2017 189
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตามประเมินผล และถอดองค์ความรู้โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะ 13 July 2017 189
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ การผลิตสารคดีโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง"สุภาพชนคนอาชีวะ" 13 July 2017 186