Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานบริหารโครงการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ 10 February 2017 223
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างเหมาบริการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลคุณธรรมความดี (ห้องสมุดดิจิทัล) และปรับปรุงระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 10 February 2017 227
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 02 February 2017 215
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 January 2017 225
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลและจำแนกข้อมูล บุคคล/องค์กร องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม 24 January 2017 191
ประกาศจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 19 January 2017 206
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.59 04 January 2017 254
ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 27 December 2016 232
ประกาศจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 26 December 2016 194
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะสร้างสุขภาพชนคนอาชีวะ 21 December 2016 200
ประกาศราคากลางการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในภาคธุรกิจ 19 December 2016 249
ประกาศราคากลาง และขอบเขตการจ้าง โครงการศึกษา "คุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในภาคพื้นสมุทรและหมู่เกาะ มาเลเซียฯ 19 December 2016 136
ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการถอดความรู้และจัดทำต้นฉบับหนังสือกรณีศึกษา ๗๐ ชุมชนองค์กรคุณธรรม 14 December 2016 173
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 02 December 2016 105
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 02 December 2016 305
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อจัดทำแบบสอบถามและวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานการจัดทำข้อมูล โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 01 December 2016 165
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ผลการคัดเลือกการจ้างฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ "เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรม นำประชา ครั้งที่ ๒" 24 November 2016 247
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2559 - พ.ย. 2559 24 November 2016 323
ประกาศราคากลางจ้างและขอบเขตงานจ้าง นักวิชาการ/องค์กร ดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 21 November 2016 180
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ "เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรม นำประชา ครั้งที่ ๒" 11 November 2016 238