Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่"รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย" 09 June 2017 269
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดทำต้นฉบับองค์ความรูู้ชุด "ทุนความดี" สำหรับเผยแพร่ 09 June 2017 253
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างผู้ประกอบการจัดทำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 07 June 2017 162
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 05 June 2017 179
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการดำเนินผลิตและเผยแพร่เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 25 May 2017 184
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 2560 04 May 2017 216
ประกาศราคากลางจัดจ้างการดำเนินการจัดการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการ 19 April 2017 358
ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 31 March 2017 324
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการจัดทำ"การถอดโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม" 24 March 2017 300
ประกาศยกเลิกราคากลางและTORโครงการจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินงานผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะ 16 March 2017 235
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 05 March 2017 201
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 02 March 2017 187
ประกาศราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 28 February 2017 284
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานบริหารโครงการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ 10 February 2017 264
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างเหมาบริการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลคุณธรรมความดี (ห้องสมุดดิจิทัล) และปรับปรุงระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 10 February 2017 257
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 02 February 2017 269
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 January 2017 268
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลและจำแนกข้อมูล บุคคล/องค์กร องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม 24 January 2017 220
ประกาศจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 19 January 2017 245
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.59 04 January 2017 304