ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางจัดจ้างนักวิชาการให้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือธรรมนูญความสุขชุมชนฯ 19 April 2016 653
ประกาศราคากลางจ้างเหมาผลิตชุดนิทรรศการเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ 18 April 2016 621
ประกาศราคากลางจัดจ้าง นักวิชาการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนฐานของระบบคุณธรรม 08 April 2016 627
ประกาศราคากลางจัดจ้างนักวิชาการดำเนินการ สังเคราะห์ ถอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 05 April 2016 498
ประกาศราคากลางจัดจ้างนักวิชาการดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ทุนความดีในสังคมไทย 17 February 2016 666
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Facebook) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 13 February 2016 465
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 1/2559 05 February 2016 777
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 2/2559 05 February 2016 604
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานแผนและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 05 February 2016 522
ประกาศราคากลางจัดจ้างนักวิชาการดำเนินงานโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาเศรฐกิจฐานรากบนฐานคุณธรรม 03 February 2016 522
ประกวดราคาจัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและรบบฐานข้อมูลเครือข่าย 02 February 2016 592
ราคากลาง-จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานแผนและบุคลากร 26 January 2016 676
ประกาศราคากลาง และขอบเขตงานจ้างจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดาเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 April 2016 403