Display # 
Title Created Date Hits
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 02 February 2017 586
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 January 2017 565
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลและจำแนกข้อมูล บุคคล/องค์กร องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม 24 January 2017 557
ประกาศจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 19 January 2017 536
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.59 04 January 2017 671
ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 27 December 2016 540
ประกาศจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 26 December 2016 585
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะสร้างสุขภาพชนคนอาชีวะ 21 December 2016 514
ประกาศราคากลางการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในภาคธุรกิจ 19 December 2016 599
ประกาศราคากลาง และขอบเขตการจ้าง โครงการศึกษา "คุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในภาคพื้นสมุทรและหมู่เกาะ มาเลเซียฯ 19 December 2016 494
ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินการถอดความรู้และจัดทำต้นฉบับหนังสือกรณีศึกษา ๗๐ ชุมชนองค์กรคุณธรรม 14 December 2016 580
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 02 December 2016 497
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อจัดทำแบบสอบถามและวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานการจัดทำข้อมูล โครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 01 December 2016 505
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, ผลการคัดเลือกการจ้างฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ "เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรม นำประชา ครั้งที่ ๒" 24 November 2016 653
ประกาศราคากลางจ้างและขอบเขตงานจ้าง นักวิชาการ/องค์กร ดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 21 November 2016 511
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ "เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรม นำประชา ครั้งที่ ๒" 11 November 2016 629
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ"เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรม นำประชา ครั้งที่ ๒" 11 November 2016 599
ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะและข้อกำหนด (TOR) 11 November 2016 589
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 09 November 2016 543
ข้อกำหนดและราคากลางจ้างทำโพลสำรวจ 02 November 2016 613