Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดทำต้นฉบับองค์ความรูู้ชุด "ทุนความดี" สำหรับเผยแพร่ 09 June 2017 596
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างผู้ประกอบการจัดทำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 07 June 2017 449
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 05 June 2017 626
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการดำเนินผลิตและเผยแพร่เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 25 May 2017 487
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 2560 04 May 2017 629
ประกาศราคากลางจัดจ้างการดำเนินการจัดการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการ 19 April 2017 694
ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 31 March 2017 708
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการจัดทำ"การถอดโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม" 24 March 2017 585
ประกาศยกเลิกราคากลางและTORโครงการจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินงานผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะ 16 March 2017 550
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 05 March 2017 533
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 02 March 2017 617
ประกาศราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 28 February 2017 675
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยปฏิบัติงานบริหารโครงการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ 10 February 2017 564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างเหมาบริการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลคุณธรรมความดี (ห้องสมุดดิจิทัล) และปรับปรุงระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 10 February 2017 551
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2560 02 February 2017 559
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างนักวิชาการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 January 2017 540
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลและจำแนกข้อมูล บุคคล/องค์กร องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม 24 January 2017 535
ประกาศจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 19 January 2017 516
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.59 04 January 2017 649
ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 27 December 2016 523