Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ ชุดองค์กรคุณธรรม 13 September 2017 510
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างผู้ประกอบการผลิตและสร้างสรรค์สื่อวีดีโอ (Viral Video) เรื่องสัญญาวาระสุดท้ายแด่พ่อของแผ่นดิน 08 September 2017 494
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๙ 08 September 2017 405
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 04 September 2017 341
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Asian) 21 August 2017 482
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดหาผู้ประกอบการปรับปรุงระบบภาพและเครื่องเสียงห้องประชุม 21 August 2017 491
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือจำนวน 4 เรื่อง 21 August 2017 429
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม) 18 August 2017 351
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 August 2017 410
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 07 August 2017 403
ราคากลางและข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขจ้างจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์องค์ความรู้ธรรมนูญชุมชน (TOR) 07 August 2017 412
ประกาศยกเลิกราคากลางโครงกลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31 July 2017 428
ประกาศราคากลาง และขอบเขตงาน ดำเนินการบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 20 July 2017 446
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตามประเมินผล และถอดองค์ความรู้โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะ 13 July 2017 472
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ การผลิตสารคดีโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง"สุภาพชนคนอาชีวะ" 13 July 2017 405
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 12 July 2017 403
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่การผลิตสารคดีฯ ดอกไม้บานสื่อสารความดี 12 July 2017 359
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คุณธรรม 07 July 2017 499
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตาม ประเมินผล และถอดองค์ความรู้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 19 June 2017 656
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่"รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย" 09 June 2017 626