Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างพิมพ์หนังสือจำนวน 4 เรื่อง 21 August 2017 383
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม) 18 August 2017 312
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 August 2017 369
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 07 August 2017 362
ราคากลางและข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขจ้างจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์องค์ความรู้ธรรมนูญชุมชน (TOR) 07 August 2017 368
ประกาศยกเลิกราคากลางโครงกลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31 July 2017 398
ประกาศราคากลาง และขอบเขตงาน ดำเนินการบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 20 July 2017 411
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตามประเมินผล และถอดองค์ความรู้โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะ 13 July 2017 438
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ การผลิตสารคดีโครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง"สุภาพชนคนอาชีวะ" 13 July 2017 371
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 12 July 2017 369
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่การผลิตสารคดีฯ ดอกไม้บานสื่อสารความดี 12 July 2017 324
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คุณธรรม 07 July 2017 453
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตาม ประเมินผล และถอดองค์ความรู้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 19 June 2017 610
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่"รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย" 09 June 2017 597
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดทำต้นฉบับองค์ความรูู้ชุด "ทุนความดี" สำหรับเผยแพร่ 09 June 2017 554
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างผู้ประกอบการจัดทำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 07 June 2017 408
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 05 June 2017 590
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการดำเนินผลิตและเผยแพร่เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร 25 May 2017 421
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 2560 04 May 2017 589
ประกาศราคากลางจัดจ้างการดำเนินการจัดการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการ 19 April 2017 657