Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับรณรงค์โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี 20 September 2016 313
ประกาศจัดจ้างการจัดพิมพ์หนังสือ"การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องครั้งที่ ๒" 16 September 2016 319
ราคากลาง และ TOR จ้างจัดทำสมุดบันทึกที่ระลึก 16 September 2016 422
ราคากลาง จ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 14 September 2016 368
จ้างเหมาผลิตสำเนา ดีวีดี สารคดี "ดอกไม้บานสื่อสารความดี" 26 August 2016 351
จ้างผู้ดำเนินงานจัดพิทพ์หนังสือ "การดำเนินงานส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่อง" 26 August 2016 376
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 22 August 2016 377
ราคากลาง เช่าบริการสถานที่จัดงานสมัชชาฯครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 17 August 2016 332
ข้อกำหนดการเช่าบริการสถานที่จัดงานสมัชชาฯครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 17 August 2016 326
ประกาศจัดจ้างดำเนินงานวิจัยและประเมินผลการจัดงานสมัชชาครั้งที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 10 August 2016 316
ประกาศจัดจ้างการผลิตวีดีทัศน์ "หลักการทรงงานกับการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย" 10 August 2016 311
ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการจัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่ "การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่" 05 August 2016 270
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 58 04 August 2016 352
รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (ปีงบประมาณ 2559) 29 July 2016 376
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจ้างผู้ประกอบการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘ 22 July 2016 347
ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างผู้ประกอบการออกแบบเครื่องมือ การประมวลผลและเผยแพร่โพลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย 11 July 2016 380
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบปฏิบัติการ 30 June 2016 429
ขอบเขตการว่าจ้างดำเนินงานจัดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๘ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 03 June 2016 559
ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระยะที่ ๒ 01 June 2016 387
ขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรมปี งบประมาณ 2559 21 April 2016 527