ประกาศราคากลางจัดจ้าง นักวิชาการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนฐานของระบบคุณธรรม

ประกาศราคากลางจัดจ้าง นักวิชาการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนฐานของระบบคุณธรรม : ศิกษาการสร้างระบบคุณธรรมร่วมของกลุ่มประชากรไทยและกลุ่มประชากรผู้ใช้แรงงานจากภูมิภาคอาเซียน ในบริบทสังคมเมืองและสังคมชนบทของประเทศไทยปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

purchase

Download PDF