ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน(TOR) การจ้างบันทึกภาพ VDO พร้อม OB Switching ถ่ายทอดสดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๙

purchase

 

Download PDFราคากลาง

Download PDFTOR