ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาถอดบทเรียนงานเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ”

purchase

Download PDF