ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างเหมาถอดบทเรียนงานเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ

purchase

Download PDF ประกาศราคากลาง

Download PDF TOR