ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน จ้างผลิตวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

purchase

 

Download PDFราคากลาง

Download PDFขอบเขตการจ้าง (TOR)