ประกาศการจัดซื้อวัสดุสื่อสารระยะสั้นและเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา

purchase

 

Download PDFขอบเขตการจ้าง (TOR)