ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Facebook) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผู้ประกอบการดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Facebook) ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 purchase

 Download PDF