ประกาศขอบเขตงาน(TOR)และราคากลางจ้างทำชุดนิทรรศการองค์ความรู้ชุมชน องค์กร อำเภอฯ

career

Download PDFขอบเขตงาน (TOR)

Download PDFราคากลาง