แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงาน)

purchase

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download PDF

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) Download PDF

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วงเงินเกิน500,000 บาท) Download PDF

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วงเงิน 50,000 ไม่เกิน 500,000)  Download PDF

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)  Download PDF