ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัยมิติคุณธรรม "โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย"

career

Download PDFขอบเขตงาน (TOR)

Download PDFราคากลาง