ประกาศยกเลิกราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัย มิติคุณธรรม โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย (2)

career

Download PDF