ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างจัดทำองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตามช่วงวัย มิติคุณธรรม โครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย

career

Download PDFขอบเขตงาน (TOR)

Download PDFราคากลาง