ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาระบบโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย

career

Download PDFขอบเขตงาน (TOR)

Download PDFราคากลาง