ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานแผนและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

purchase

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

Download PDF