ประกาศราคากลางและขอบเขตราคากลางผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อจ้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม

purchase

Download PDFราคากลาง

Download PDFขอบเขตการจ้าง (TOR)