ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดจ้างนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บท

purchase

Download PDFราคากลาง

Download PDFขอบเขตการจ้าง (TOR)