การจ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561

career

Download PDFดาวน์โหลด TOR

Download PDFดาวน์โหลด ราคากลาง