ประกาศราคากลางจัดจ้างนักวิชาการดำเนินงานโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาเศรฐกิจฐานรากบนฐานคุณธรรม

ประกาศราคากลางจัดจ้างนักวิชาการดำเนินงานโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาเศรฐกิจฐานรากบนฐานคุณธรรม

purchase1

Download PDF