ประกาศราคากลางและขอบเขตงานเช่าอุปกรณ์และสัญญาณเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต

 

purchase

 

Download PDF ราคากลาง

Download PDF ขอบเขคงาน (TOR)