ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการดำเนินการออกแบบและผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ (เสื้อกล้าทำดี ไม่มีที่สิ้นสุด) ประจำปี 2560

purchase

Download PDF ราคากลาง

Download PDF ขอบเขตงาน (TOR)