ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการผลิตวีดิทัศนำเสนอประมวลการดำเนินงาน "คุณธรรมอาเซียน" ในรูปแบบ Info Motion

purchase

Download PDF ราคากลาง

Download PDF ขอบเขตงาน (TOR)