ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างออกแบบผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ (USB-Flash Drive)

purchase

Download PDF ราคากลาง

Download PDF ขอบเขตงาน (TOR)