ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างผู้ประกอบการผลิตและสร้างสรรค์สื่อวีดีโอ (Viral Video) เรื่องสัญญาวาระสุดท้ายแด่พ่อของแผ่นดิน

purchase

Download PDF ราคากลาง

Download PDF ขอบเขตงาน (TOR) 

Download PDF เอกสารประกวดราคา

Download PDF ประกาศประกวดราคา