ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดหาผู้ประกอบการปรับปรุงระบบภาพและเครื่องเสียงห้องประชุม

ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดหาผู้ประกอบการปรับปรุงระบบภาพและเครื่องเสียงห้องประชุม

purchase

Download PDF ราคากลาง

Download PDF ขอบเขตงาน (TOR)