ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม)

ประกาศราคากลางและขอบเขตงานการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม)

purchase

Download PDF ราคากลาง

Download PDF ขอบเขตงาน (TOR)