ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้าง ติดตามประเมินผล และถอดองค์ความรู้โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะ

purchase

 

Download PDF ราคากลาง

 

Download PDFขอบเขตงาน