ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจ้างผู้ประกอบการจัดทำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย

purchase

Download PDFประกาศราคากลาง

Download PDFรายละเอียดขอบเขตงาน