ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างเหมาบริการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลคุณธรรมความดี (ห้องสมุดดิจิทัล) และปรับปรุงระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

purchase

Download PDF