ประกาศราคากลางจ้างและขอบเขตงานจ้าง นักวิชาการ/องค์กร ดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์

ประกาศราคากลางจ้าง นักวิชาการ/องค์กร ดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 

purchase

Download PDF

- ช่วงวัยเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย (อายุ ๐-๕ปี)  

- ช่วงวัยเด็กนักเรียน (อายุ ๕-๑๕ ปี) 

- ช่วงวัยรุ่น - นักศึกษา (อายุ ๑๕-๒๑ปี)

- ช่วงวัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ปี)

- ช่วงวัยผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ปี ขึ้นไป)