ประกาศราคากลางจ้างและขอบเขตงานจ้าง นักวิชาการ/องค์กร ดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์

ประกาศราคากลางจ้าง นักวิชาการ/องค์กร ดำเนินโครงการการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ 

purchase

Download PDF

- ช่วงวัยเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย (อายุ ๐-๕ปี)  

- ช่วงวัยเด็กนักเรียน (อายุ ๕-๑๕ ปี) 

- ช่วงวัยรุ่น - นักศึกษา (อายุ ๑๕-๒๑ปี)

- ช่วงวัยแรงงาน (อายุ ๑๕-๕๙ปี)

- ช่วงวัยผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ปี ขึ้นไป)

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest