ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะและข้อกำหนด (TOR)

 

purchase

จ้างผู้ประกอบการปรับปรุงระบบป้องกันโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall), ระบบเก็บรักษาและวิเคราะห์ log ของศูนย์คุณธรรม

Download PDF