ประกาศจัดจ้างการผลิตวีดีทัศน์ "หลักการทรงงานกับการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย"

purchase


Download PDFราคากลาง


Download PDFขอบเขตงาน (TOR)