ประกาศจัดจ้างดำเนินงานวิจัยและประเมินผลการจัดงานสมัชชาครั้งที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

purchase


Download PDFราคากลาง


Download PDFขอบเขตงาน (TOR)