ประกาศราคากลางและขอบเขตการจ้างผู้ประกอบการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘

purchase

 

Download PDF ราคากลาง

Download PDF ขอบเขตงาน (TOR)