ประกาศราคากลางและขอบเขตงานจัดจ้างผู้ประกอบการออกแบบเครื่องมือ การประมวลผลและเผยแพร่โพลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย

purchase

Download PDF ราคากลาง 

Download PDFขอบเขตงาน (TOR)